فروشگاه نازدونه
20٪ تخفیف

سیسمونی تیکه باز نوزادی رافائل P.S

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
زمان باقی مانده تا پایان فروش ویژه
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه آستین‌کوتاه‌سه‌دکمه - سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • دور سینه
  40
 • تیکه آستین‌کوتاه‌سه‌دکمه - سایز 1
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین‌کوتاه‌سه‌دکمه - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  46
 • تیکه آستین‌کوتاه‌سه‌دکمه - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  54
 • تیکه آستین‌کوتاه‌سه‌دکمه - سایز 4
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  56
 • تیکه آستین‌بلند‌سه‌دکمه - سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  20
 • تیکه آستین‌بلند‌سه‌دکمه - سایز 1
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  22
 • تیکه آستین‌بلند‌سه‌دکمه - سایز 2
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  26
 • تیکه آستین‌بلند‌سه‌دکمه - سایز 3
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  27
 • تیکه آستین‌بلند‌سه‌دکمه - سایز 4
 • قد بلوز
  36
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  28
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 0
 • قد بادی تا زیر دکمه
  35
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 1
 • قد بادی تازیر دکمه
  39
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 2
 • قد بادی تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  46
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 3
 • قد بادی تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  48
 • تیکه آستین کوتاه بادی - سایز 4
 • قد بادی تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 0
 • قد بادی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  21
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 1
 • قد بادی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  44
 • قدآستین
  23
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 2
 • قد بادی تازیر دکمه
  43
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  25
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 3
 • قد بادی تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  48
 • قد آستین
  27
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 4
 • قد بادی تازیر دکمه
  47
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  29
 • تیکه رکابی - سایز 0
 • قد رکابی
  28
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  30
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  33
 • دور سینه
  46
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  35
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی - سایز 4
 • قد رکابی
  38
 • دور سینه
  54
 • تیکه رکابی بادی - سایز 0
 • قد بادی تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی بادی - سایز 1
 • قد بادی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی بادی - سایز 2
 • قد بادی تازیر دکمه
  43
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  48
 • تیکه رکابی بادی - سایز 4
 • قد بادی تا زیر دکمه
  49
 • دور سینه
  54
 • تیکه رامپر - سایز 0
 • قد رامپر تا مچ
  54
 • قد رامپر تا فاق
  37
 • دور سینه
  46
 • تیکه رامپر - سایز 1
 • قد رامپر تا مچ
  58
 • قد رامپر تا فاق
  39
 • دور سینه
  50
 • تیکه رامپر - سایز 2
 • قد رامپر تا مچ
  61
 • قد رامپر تا فاق
  41
 • دور سینه
  54
 • تیکه رامپر - سایز 3
 • قد رامپر تا مچ
  65
 • قد رامپر تا فاق
  45
 • دور سینه
  58
 • تیکه رامپر - سایز 4
 • قد رامپر تا مچ
  71
 • قد رامپر تا فاق
  48
 • دور سینه
  64
 • تیکه زیر رامپری کوتاه - سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  38
 • تیکه زیر رامپری کوتاه - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  40
 • تیکه زیر رامپری کوتاه - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  46
 • تیکه زیر رامپری کوتاه - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  50
 • تیکه زیر رامپری کوتاه - سایز 4
 • قد بلوز
  37
 • دور سینه
  52
 • تیکه زیر رامپری بلند - سایز 0
 • قد بلوز
  26
 • دور سینه
  36
 • قد آستین
  18
 • تیکه زیر رامپری بلند - سایز 1
 • قد بلوز
  29
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  21
 • تیکه زیر رامپری بلند - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  22
 • تیکه زیر رامپری بلند - سایز 3
 • قد بلوز
  34
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  25
 • تیکه زیر رامپری بلند - سایز 4
 • قد بلوز
  38
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  27
 • تیکه شلوار - سایز 0
 • قد شلوار
  35
 • دور کمر
  32
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  38
 • دور کمر
  34
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  42
 • دور کمر
  36
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  45
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار - سایز 4
 • قد شلوار
  49
 • دور کمر
  46
 • تیکه شورت پادار - سایز 0
 • قد شورت
  21
 • دور کمر
  32
 • تیکه شورت پادار - سایز 1
 • قد شورت
  22
 • دور کمر
  36
 • تیکه شورت پادار - سایز 2
 • قد شورت
  23
 • دور کمر
  38
 • تیکه شورت پادار - سایز 3
 • قد شورت
  24
 • دور کمر
  40
 • تیکه شورت پادار - سایز 4
 • قد شورت
  25
 • دور کمر
  42
 • تیکه شورت‌عینکی‌راه‌راه - سایز 0
 • قد شورت عینکی
  17
 • دور کمر
  32
 • تیکه شورت‌عینکی‌راه‌راه - سایز 1
 • قد شورت عینکی
  19
 • دور کمر
  34
 • تیکه شورت‌عینکی‌راه‌راه - سایز 2
 • قد شورت عینکی
  21
 • دور کمر
  36
 • تیکه شورت‌عینکی‌راه‌راه - سایز 3
 • قد شورت عینکی
  22
 • دور کمر
  38
 • تیکه شورت‌عینکی‌راه‌راه - سایز 4
 • قد شورت عینکی
  24
 • دور کمر
  40
 • تیکه پیش بند - سایز 0
 • طول. عرض
  19.18
 • تیکه کلاه - سایز 1
 • دور سر
  30
 • تیکه کلاه - سایز 2
 • دور سر
  36
 • تیکه مانتویی - سایز 0
 • قد مانتو
  28
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  21
 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتو
  31
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  24
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتو
  33
 • دور سینه
  52
 • قد آستین
  27
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتو
  36
 • دور سینه
  56
 • قد آستین
  28
 • تیکه مانتویی - سایز 4
 • قد مانتو
  39
 • دور سینه
  60
 • قد آستین
  30
 • تیکه شورت‌عینکی‌رنگی - سایز 1
 • قد شورت
  19
 • دور کمر
  34
 • تیکه شورت‌عینکی‌رنگی - سایز 2
 • قد شورت
  21
 • دور کمر
  36
 • تیکه شورت‌عینکی‌رنگی - سایز 3
 • قد شورت
  22
 • دور کمر
  38
 • سایر مشخصات
 • تنخور فوق العاده بینظیر
 • کیفیت و جنس عالی و فوق العاده بدون حساسیت
 • جنس سوپر پنبه لاکرا
 • نوار دور تیکه رکابی بادی و تیکه رکابی بصورت سفید و سبز مطابق عکس میکس میباشد..
 • دارای اختلاف 2 الی 3 سانت نسبت به سانت درج شده

شما هم میتونین عکس کودک دلبند خودتون رو برای نمایش در بخش " کودک من " ارسال کنید

برای استفاده از این بخش ابتدا وارد سایت شوید
کودک من

تصاویر ارسالی نازدونه ای ها رو از این لینک ببینید  نظرات کاربران (11 دیدگاه)
  • منصوره احمدی

   چه مدلهای قشنگی داره خیلی نازه
  • سودابه مطلبی

   عاشق این کارای راه راهتون شدم ممنون نازدونه جان?
  • علی صمیمی

   مثل همیشه عالی
  • مریم پاکدل

   بینظیره
  • رویا هاشمی اردکانی

   عالی، واقعا ممنون بابت تنوع بالاتون
  • مبین اکبری

   قیمت عالی تنوع زیاد جنس با کیفیت مگه داریم بهتر از این
  • سوگند نظری

   خیلی کارهای شیک و با کیفیت دارین . تنوع لباس ها بی نظر که کم تر جایی میشه این همه تنوع رو پیدا کرد
  • Leila Rasekhi

   ای خداااااا چقدر این مدل سیسمونی ها شیک و خاص هستند آخه عاااااااااالین ????
  • الناز حسین زاده

   اااای جانننننم زیبااااا،بینظیرررر،واقعا شما بی نظیرررین
  • ساناز عیدیوند

   خیلی خوشگل و دلبرههههه.خیلی طرح خوشگلی داره.عالیه کاراتون.شیک متنوع به روز،مطابق هر جور سلیقه ای. خیلی سیستم نظرسنجی سخته. هر بار ارور عدم تایید هویت گوگل میاد هی باید دوباره تایپ کنیم. تورو خدا رسیدگی کنین
  • ف قادری

   چرا زیر رامپری آستین بلند رو شارژ نمیکنین؟ خیلی وقته منتظرم این تیکه شارژ بشه. الان فصل پاییز و زمستونه باید شارژش کنین دیگه تواین فصل لازم میشه این تیکه.
   • مدیر سایت

    سلام وقت بخیر پیام شما به تیم خرید مجموعه انتقال داده شده و در صورت شارژ مجدد این محصول حتما اطلاع رسانی می‌شود.
  ارسال دیدگاه ( برای ارسال دیدگاه جدید وارد شوید )