فروشگاه نازدونه

سیسمونی تیکه باز نوزادی السا p.s

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها، سانت محصول حتما چک شود
راهنمای انتخاب سایز
مشخصات محصول
پرداخت مطمئن پرداخت مطمئن
ارسال ایمن ارسال ایمن
اصالت محصول اصالت محصول
پشتیبانی سریع پشتیبانی سریع

blouse size

 • تیکه کلاه‌خرگوشی - سایز 0
 • قد کلاه
  13
 • دور سر
  30
 • تیکه کلاه‌خرگوشی - سایز 1
 • قد کلاه
  15
 • دور سر
  34
 • تیکه کلاه‌خرگوشی - سایز 2
 • قد کلاه
  16
 • دور سر
  36
 • تیکه کلاه‌خرگوشی - سایز 3
 • قد کلاه
  17
 • دور سر
  38
 • تیکه رامپر‌کوتاه - سایز 0
 • قد رامپر تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  43
 • تیکه رامپر‌کوتاه - سایز 1
 • قد رامپر تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  45
 • تیکه رامپر‌کوتاه - سایز 2
 • قد رامپر تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  46
 • تیکه رامپر‌کوتاه - سایز 3
 • قد رامپر تا زیر دکمه
  46
 • دور سینه
  51
 • تیکه پیراهن‌بلند‌شورتی - سایز 0
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  36
 • قد آستین
  19
 • دور سینه
  44
 • تیکه پیراهن‌بلند‌شورتی - سایز 1
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  40
 • قد آستین
  21
 • دور سینه
  46
 • تیکه پیراهن‌بلند‌شورتی - سایز 2
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  43
 • قد آستین
  24
 • دور سینه
  49
 • تیکه پیراهن‌بلند‌شورتی - سایز 3
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  45
 • قد آستین
  26
 • دور سینه
  52
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  37
 • قد آستین
  20
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  40
 • قد آستین
  22
 • دور سینه
  46
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  42
 • قد آستین
  24
 • دور سینه
  50
 • تیکه آستین بلند بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  45
 • قد آستین
  26
 • دور سینه
  52
 • تیکه زیر‌سرافونی‌بلند - سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • دور سینه
  40
 • قد آستین
  20
 • تیکه زیر‌سرافونی‌بلند - سایز 1
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  21
 • تیکه زیر‌سرافونی‌بلند - سایز 2
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  46
 • قد آستین
  23
 • تیکه زیر‌سرافونی‌بلند - سایز 3
 • قد بلوز
  35
 • دور سینه
  49
 • قد آستین
  25
 • تیکه بلوز‌بندی‌بلند - سایز 0
 • قد بلوز
  27
 • قد آستین
  20
 • دور سینه
  40
 • تیکه بلوز‌بندی‌بلند - سایز 1
 • قد بلوز
  30
 • قد آستین
  22
 • دور سینه
  42
 • تیکه بلوز‌بندی‌بلند - سایز 2
 • قد بلوز
  32
 • قد آستین
  23
 • دور سینه
  46
 • تیکه بلوز‌بندی‌بلند - سایز 3
 • قد بلوز
  36
 • قد آستین
  24
 • دور سینه
  49
 • تیکه پیراهن‌بلند - سایز 0
 • قد پیراهن
  34
 • قد آستین
  19
 • دور سینه
  42
 • تیکه پیراهن‌بلند - سایز 1
 • قد پیراهن
  37
 • قد آستین
  21
 • دور سینه
  44
 • تیکه پیراهن‌بلند - سایز 2
 • قد پیراهن
  40
 • قد آستین
  24
 • دور سینه
  48
 • تیکه پیراهن‌بلند - سایز 3
 • قد پیراهن
  42
 • قد آستین
  26
 • دور سینه
  51
 • تیکه بلوز‌بندی‌کوتاه - سایز 0
 • قد بلوز
  28
 • دور سینه
  40
 • تیکه بلوز‌بندی‌کوتاه - سایز 1
 • قد بلوز
  30
 • دور سینه
  43
 • تیکه بلوز‌بندی‌کوتاه - سایز 2
 • قد بلوز
  33
 • دور سینه
  46
 • تیکه بلوز‌بندی‌کوتاه - سایز 3
 • قد بلوز
  36
 • دور سینه
  51
 • تیکه پیراهن‌کوتاه - سایز 0
 • قد پیراهن
  35
 • دور سینه
  42
 • تیکه پیراهن‌کوتاه - سایز 1
 • قد پیراهن
  37
 • دور سینه
  44
 • تیکه پیراهن‌کوتاه - سایز 2
 • قد پیراهن
  40
 • دور سینه
  48
 • تیکه پیراهن‌کوتاه - سایز 3
 • قد پیراهن
  42
 • دور سینه
  50
 • تیکه شورت‌عروسکی - سایز 0
 • قد شورت
  16
 • دور کمر
  36
 • تیکه شورت‌عروسکی - سایز 1
 • قد شورت
  16
 • دور کمر
  38
 • تیکه شورت‌عروسکی - سایز 2
 • قد شورت
  17
 • دور کمر
  40
 • تیکه شورت‌عروسکی - سایز 3
 • قد شورت
  18
 • دور کمر
  43
 • تیکه رکابی - سایز 0
 • قد رکابی
  27
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی - سایز 1
 • قد رکابی
  29
 • دور سینه
  40
 • تیکه رکابی - سایز 2
 • قد رکابی
  32
 • دور سینه
  45
 • تیکه رکابی - سایز 3
 • قد رکابی
  34
 • دور سینه
  47
 • تیکه شلوار - سایز 0
 • قد شلوار
  33
 • بلندی فاق
  19
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار - سایز 1
 • قد شلوار
  37
 • بلندی فاق
  20
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار - سایز 2
 • قد شلوار
  40
 • بلندی فاق
  21
 • دور کمر
  42
 • تیکه شلوار - سایز 3
 • قد شلوار
  44
 • بلندی فاق
  22
 • دور کمر
  44
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 0
 • قد شلوار
  34
 • بلندی فاق
  17
 • دور کمر
  38
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 1
 • قد شلوار
  37
 • بلندی فاق
  18
 • دور کمر
  40
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 2
 • قد شلوار
  42
 • بلندی فاق
  19
 • دور کمر
  42
 • تیکه شلوار‌تمام‌چاپ - سایز 3
 • قد شلوار
  47
 • بلندی فاق
  21
 • دور کمر
  44
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 0
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  42
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 1
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  44
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 2
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  48
 • تیکه آستین‌کوتاه‌بادی - سایز 3
 • قد بلوز تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  50
 • تیکه پیراهن‌کوتاه‌شورتی - سایز 0
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  44
 • تیکه پیراهن‌کوتاه‌شورتی - سایز 1
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  45
 • تیکه پیراهن‌کوتاه‌شورتی - سایز 2
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  49
 • تیکه پیراهن‌کوتاه‌شورتی - سایز 3
 • قد پیراهن تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  52
 • تیکه رکابی‌بادی - سایز 0
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  38
 • تیکه رکابی‌بادی - سایز 1
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  40
 • دور سینه
  42
 • تیکه رکابی‌بادی - سایز 2
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  43
 • دور سینه
  44
 • تیکه رکابی‌بادی - سایز 3
 • قد رکابی تا زیر دکمه
  45
 • دور سینه
  48
 • تیکه مانتویی - سایز 0
 • قد مانتویی
  28
 • دور سینه
  42
 • قد آستین
  21
 • تیکه مانتویی - سایز 1
 • قد مانتویی
  32
 • دور سینه
  44
 • قد آستین
  23
 • تیکه مانتویی - سایز 2
 • قد مانتویی
  35
 • دور سینه
  47
 • قد آستین
  24
 • تیکه مانتویی - سایز 3
 • قد مانتویی
  37
 • دور سینه
  50
 • قد آستین
  27
 • تیکه سرهمی - سایز 0
 • قد سرهمی
  47
 • دور سینه
  46
 • قد تا فاق
  29
 • قد آستین
  20
 • تیکه سرهمی - سایز 1
 • قد سرهمی
  48
 • دور سینه
  50
 • قد تا فاق
  31
 • قد آستین
  22
 • تیکه سرهمی - سایز 2
 • قد سرهمی
  53
 • دور سینه
  52
 • قد تا فاق
  35
 • قد آستین
  25
 • تیکه سرهمی - سایز 3
 • قد سرهمی
  58
 • دور سینه
  54
 • قد تا فاق
  40
 • قد آستین
  27
 • تیکه رامپر‌بندی - سایز 0
 • قد دکمه اول تا مچ
  46
 • قد تا فاق دکمه اول
  34
 • قد دکمه دوم تا مچ
  44
 • قد تا فاق دکمه دوم
  32
 • دور سینه
  50
 • تیکه رامپر‌بندی - سایز 1
 • قد دکمه اول تا مچ
  50
 • قد تا فاق دکمه اول
  35
 • قد دکمه دوم تا مچ
  48
 • قد تا فاق دکمه دوم
  33
 • دور سینه
  54
 • تیکه رامپر‌بندی - سایز 2
 • قد دکمه اول تا مچ
  54
 • قد تا فاق دکمه اول
  38
 • قد دکمه دوم تا مچ
  52
 • قد تا فاق دکمه دوم
  36
 • دور سینه
  56
 • تیکه رامپر‌بندی - سایز 3
 • قد دکمه اول تا مچ
  59
 • قد تا فاق دکمه اول
  42
 • قد دکمه دوم تا مچ
  57
 • قد تا فاق دکمه دوم
  40
 • دور سینه
  58
 • تیکه تاپ بادی - سایز 0
 • قد تاپ تا زیر دکمه
  37
 • دور سینه
  36
 • تیکه تاپ بادی - سایز 1
 • قد تاپ تا زیر دکمه
  38
 • دور سینه
  40
 • تیکه تاپ بادی - سایز 2
 • قد تاپ تا زیر دکمه
  42
 • دور سینه
  42
 • تیکه تاپ بادی - سایز 3
 • قد تاپ تا زیر دکمه
  44
 • دور سینه
  46
 • تیکه تاپ - سایز 0
 • قد تاپ
  28
 • دور سینه
  36
 • تیکه تاپ - سایز 1
 • قد تاپ
  31
 • دور سینه
  41
 • تیکه تاپ - سایز 2
 • قد تاپ
  33
 • دور سینه
  45
 • تیکه تاپ - سایز 3
 • قد تاپ
  36
 • دور سینه
  47
 • سایر مشخصات
 • جنس سوپر پنبه لاکرا
 • فقط سایز صفر سرهمی جوراب دار است.

شما هم میتونین عکس کودک دلبند خودتون رو برای نمایش در بخش " کودک من " ارسال کنید

برای استفاده از این بخش ابتدا وارد سایت شوید
کودک من

تصاویر ارسالی نازدونه ای ها رو از این لینک ببینید